Hagyaték – 1.rész: Spät doktor írógépe

Minden történetet el kell kezdeni valahol! Ezt ott kezdem, ahol valójában befejeződik.

2014. tavaszán a Fejér Megyei Levéltár szépen felújított épületében ültem a Fejér vármegyei alispán világháború utáni papírjai között háborús statisztikákat keresgélve, amikor egy vékonyka köteg akadt a kezembe. „Velence-írógép” –felirat volt rajta. 22 kisebb-nagyobb papírdarab, amik egy írógép, Dr Spät Imre volt kápolnásnyéki orvos tulajdona visszaszolgáltatásának történetét írják le 1946. márciusa és szeptembere között. Ezzel kezdődött találkozásom a Spät családdal. Tarts velem ezen az időutazáson!

Az eredeti Halda

dr Spät Imre volt kápolnásnyéki orvos írógépe, a Halda 70478-as számú gép. Ma professzor Spät András tulajdona-ami egy ideje már nem vitás!

 

A történet első részében fontosabb résztvevők:

–          özvegy dr Spät Henrikné Budapest, Pozsonyi út 49.sz. alatti lakos

–          dr Spät István, Budapest, Fürst Sándor u. 4. alatti lakos

–          Kovács Béla Budapest, Jászberényi út 13/a szám alatti lakos, 1930-45 között Velence segédjegyzője-állásából távozása oka ismeretlen

–          Móder József Székesfehérvár járási főjegyző

–          Dr Kispéter István alispán

–          Fochter László Velence község vezető jegyzője

 

A történet e része 1946. márciusában kezdődött, amikor Kovács Béla (akkor már csak volt velencei) segédjegyző beállított volt főnökéhez, Fochter László vezető jegyzőhöz és az irodájában korábban használt írógépet kérte-sajátjaként.

A két ember között aligha lehetett töretlen a bizalom, mert Fochter a gépet nem adta oda Kovács szavára.

A hivatalos eljárás ezzel vette kezdetét a Köz és a Spät család (anyagi) kárára, ám a mai olvasó hasznára:

1946. április 12-én-én Dr Spät István megjelent a velencei elöljáróságon és jogos tulajdonát (Dr Spät Imre hagyatékát)   kérte.

Az éppen jelenlévő Móder József járási főjegyző ezt megtagadta Spättől, ám írásmintát adott a gépről és hivatalos nyilatkozatot minderről.

A család felvette a harcot. 1946. április 24-én szakértői véleményt kért (és kapott) Goy Andor szakértőtől egy 1944. március 19-i képeslap (itt csak a szövege) és az 1946. április 12-i próbaírás (lásd fentebb) alapján, majd Kovács Bélát nyilatkoztatta a gép eredetéről (1946.04.26.), végül özvegy Spät Henriknélevelet írt az alispánnak (1946.04.27.) a méltatlan helyzet miatt.

Az özvegy levele alapján jelentéstételre és eljárásra utasította Módert az alispán. A hivatalos eljárás a megyei főügyész (!) bevonásával zajlott, és lényegében Kovács Béla nyilatkoztatása volt a fontos belőle.

1946. július 6-án Kovács Béla hivatalos nyilatkozatot tett, melyben megerősítette a család követelését. A helytörténet szempontjából fontos az az adalék, hogy a blogomban már többször említett Nagy György kőműves (többek között a Kishíd építője, stb.) mentette és vélhetően rejtegette a gépet a harci cselekmények idején, mielőtt visszaadta volna az Előljáróságnak.

A főügyészi vélemény, Kovács nyilatkozata és Móder főjegyző „kapitulációja” után

1946.szeptember 8-án az alispán utasítást adott a gép visszaadására.

1946. szeptember 30-án Móder főjegyző közölte, hogy az írógépet már július 31-én kiadta jogos tulajdonosának.

Ezek voltak a jeles eljárás legfontosabb mozzanatai.

 

A hivatalnoki kar mindenütt jogszerűen járt el. Az eljárásokat szakszerűen lefolytatták, melynek révén a gép valóban visszakerült a tulajdonos örököséhez –öt hónap alatt, sok felesleges kínlódás után.

Ha

–          Fochter és Kovács között bizalom lett volna,

–          Ha a dolog szemtanúját, Enyedi István falubírót (ma nagyjából: polgármester, és majd’ mindig elérhető volt a faluban) megkérdezik, igaz-e

az egész befejeződhetett volna pár nap alatt.

Csakhát az írógép nagy kincs volt akkoriban, a falu meg szegény. A járásban aligha lehetett 20-nál több ilyen eszköz, a jegyzők a levéltári anyagok tanulsága szerint jobbára kézzel körmölték jelentéseiket.

A „flancos” írógép a jegyző munkaeszköze, hivatalnoki presztizstárgy, ráadásul nemszeretem ember kérte vissza bizonyítatlanul. A járási jegyző meg a falusi elöljáró beosztottja mellé állt ebben a kényes kérdésben…

Ja, hogy egy tragédia volt a háttérben?… (Mert Fochter tudta, ki is Dr Spät, mint mindenki a környéken.)

Az írógép végül Dr Spät István tulajdonába került. Fia, Spät András professzor ma is őrzi a kiharcolt eszközt.

Ezek után itt az ideje feltenni a kérdést:

–          Miért látta szükségét a Kápolnásnyéken 14 éve praktizáló Dr Spät Imre orvos Kovács Bélára bízni a becses írógépet 1944. tavaszán?

–          Miért nem jelentkezett érte ő maga?

Erre és sok másra ad magyarázatot a következő bejegyzés.

 

 

A 22 dokumentumból 12-t a könnyebb olvashatóságért begépeltem. (A forrásanyag eredeti írásképét megtartottam) Ezek időrendben:

 

Velence, 1946. április 12.

„Székesfehérvári járás főjegyzőjétől

 

Dr. Spät István urnak,

 

                                                                                                                                             Budapest

 

Kívánságára ezennel igazolom, hogy Velencze község birtokában lévő Halda 70478 sz. íreógépet, mely az Ön kijelentése szerint bátyjának, Dr. Spät Imre volt kápolnásnyéki orvos tulajdona és mely Kovács Béla volt főjegyző révén került a község birlalásába, mivel a tulajdonjog igazolását a felmutatott igazolások alapján teljesen bizonyítva nem látom, nem adom ki.

 

Velence, 1946. április 12.

 

 

 

                                                                                                              Móder s.k.

                                                                                                              járási főjegyző”

 

Budapest, 1946. április 24.

 

„Goy Andor

A budapesti kir. törvényszék

állandó szakértője                                                                                                        Budapest, 1946.április 24.

Nagyságos

Dr Spät István szakorvos urnak

Budapest. V. Fürst Sándor-u.4.I.1.

 

Átvettem Öntől átvizsgálás végett 2 drb. gépirást mégpedig 1944. március 19-én, Dr Spät Imre által /Kápolnásnyék/ özv. Dr Spät Henrikné cimére írt és 1944. március 20. postabélyegzővel ellátott lapot, valamint 1 drb. „Próbaírás” címzésű 1946. április 12-én megírt gépírást, melyet olvashatatlan aláirású községi vezető neve mellett Velencze község bélyegzőjével láttak el. Maga a gépirás kitöltetlen utazási engedély ürlap hátlapján készült.

A fenti gépirásokat azzal a kérdéssel bocsájtotta rendelkezésemre: állapitsam meg, hogy azok különböző, vagy egy és egyazon irogéppel készültek.

Vizsgálatom eredményeként közölhetem Önnel, hogy véleményem szerint fentjelzett gépírások egy és egyazon, tehát a Halda 70.478 gyári számu irógépen készültek.

Annak feltételezésével, hogy fenti megállapitásom részletes indokolása felesleges, azokat mellőzöm, de szükség esetén bármikor készvagyok a soraim kiegészítéséül azokat elkészíteni és rendelkezésre bocsájtani.

Az általam megvizsgált A/ és B/ jelű iratokat bélyegzőmmel és aláírásommal ellátva mellékelten visszaszármaztatom.

Szolgálataira mindenkor kész vagyok

 

teljes tisztelettel

Goy Andor s.k.

körpecsét Goy Andor a Budapesti Törvényszék

               állandó szakértője

2 drb melléklet”

 

1946.április 26. Budapest

 

„NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy dr Spät Imre volt kápolnásnyéki orvos a tulajdonát képező Halda típusú írógépet, melynek száma feljegyzésem szerint 70478 volt, 1944 április havában nekem megőrzésre adta át. Én a gépet Velencze községházán helyeztem el, és erről Enyedi István községi bíró is tud.

A gép megállapításom szerint 1945. év őszi hónapjaiban is a velencei községházán volt.

Én a gépet sajátomnak mondván megkíséreltem onnan elhozni, hogy dr Spät Imre családjának visszaszolgáltassam, a község vezetője azonban azt nem adta ki.

A fentiekre és különösen arra, hogy a szóbanforgó írógép dr Spät Imre tulajdonát képezte, szükség szerint az esküt is hajlandó vagyok letenni.

Budapest, 1946. április 26.

 

 

                                                                                                                             Kovács Béla s.k.

 

Előttünk:

 

Kovács István

Kovács Béláné sz. Bene Róza”

 

 

1946.április 27. Budapest

 

„Igen tisztelt Alispán Úr !

Alulirott özv. Dr Spät Henrikné / Budapest V. Pozsonyi-út 49.IV.4./ azzal a kéréssel fordulok Alispán Urhoz, hogy deportálásból vissza nem tért fiam Dr Spät Imre volt kápolnásnyéki orvos tulajdonát képező és jelenleg Velencze község elöljáróságának birtokában lévő „Halda” gyártmányú 70478 sz. írógép kiadását elrendelni sziveskedjék.

Kérésem indokolásául előadom, hogy a fenti irogépet fiam 1944. tavaszán, a németek bejövetele után megörzésre Kovács Béla volt velencei föjegyzőnek adta át, aki azt a község irógépei közé helyezte el. Ennek igazolásául az 1./ alatt mellékelt nyilatkozat szolgál.

F.hó 12.-én megbízásomból fiam: dr Spät István budapesti orvos megjelent a velencei községházán, ahol ép ott tartózkodott Móder járási föjegyző úr, aki a rendelkezésre álló bizonyítékokat nem találván elegendőnek, a gép kiadását megtagadta, s arról a 2./ alatt csatolt nyilatkozatot adta.

Ekkor a szóbanforgó gépen Tichi Géza köz.vezető a 3. / alatt csatolt, a község pecsétjével ellátott próbaírást adta, mely a 4. / sz. alatt csatolt, és 1944. március 19-én Kápolnásnyéken Dr. Spät Imre által irt és 1944. március 20-i postabélyegzővel ellátott levelezőlappal együtt Goy Andorhoz a budapesti törvényszék állandó gépírásszakértőjélhez került szakértői vélemény végett. Szakértői véleményét, mely szerint mindkét írás ugyanazon gépen íródott, 5. sz. alatt csatolom.

6./ alatt mellékelem továbbá a Pirkner és Zettner budapesti cég igazolását arról, hogy fiam 1943. szeptember havában egy azonos típusú irógépet vásárolt tőlük.

A fenti bizonyítékok mellett azt hiszem felesleges hivatkoznom a további tanukra: igy dr. Fisch Henrik volt kápolnásnyéki rabbira, aki látta az irógépet Kovács Béla által fiamtól Kápolnásnyékről elvinni, vagy Enyedi istván velencei községi biróra, aki ugyancsak tud arról, hogy Kovács Béla fiam irógépét a velencei községházára vitte.

Ezekután a hosszadalmas, időtrabló és a pervesztesre költséges pereskedést elkerülendő kérem Alispán Urat, hogy a rendelkezésre álló bizonyitékok alapján mielőbb megfelelő intézkedést tegyen, hogy a velencei Elöljáróság által jogtalanul birtokolt zsidó vagyon a jogos birtokos birtokába kerülhessen.

Csatolt mellékletek egyszerű másolatok, azonban az eredetiek akár Alispán Urnak, akár az irógép kiadásakor a velencei Elöljáróságnak készséggel rendelkezésére állanak.

A gép kiadását meghatalmazottamnak: fiamnak dr Spät István orvos /Budapest, V. Fürst Sándor utca 4.I.1./ kérem elrendelni.

Mielőbbi sz. válaszát kérve, vagyok

Budapest, 1946.április 27.

 

                                                                                                              teljes tisztelettel:

                                                                                                              özv. Spät Henrikné

6 db melléklet.                                                                                 ny. körorvos özvegye

 

Ajánlott.”

 

1946.május 9. Székesfehérvár

 

„Székesfehérvári járás főjegyzőjétől

Szám: 1746/1946.

 

ALISPÁN ÚR

Helyben

Jelentem, hogy Fochter László v. jegyző előadása szerint a kérdéses írógép már 1944 év juniusában a községházán volt, azon ö is dolgozott, akoor senkisem emlitette, hogy az Späté lett volna, sőt, mikor Kovács Béla volt vezető jegyző hazatért, kijelentette, hogy a gép az övé, én azonban a kiadását megtagadtam.

Spät járt is a községházán, de akkor még a gép számát nem tudta megmondani, azt ott nézte meg.

Ezek alapján a kérdés véleményem szerint peres úton oldható meg és javaslom a tiszti Főügyész meghallgatását.

 

Székesfehérvár 1946. évi május hó 9. napján.

 

 

                                                                                                                             (Móder)

                                                                                                                             járási jegyző”

 

1946. május 20. Székesfehérvár

 

„Érkeztetés: 1946 május 13.

(kézírásos szöveg)

Ügyészi vélemény

Kovács Béla volt kápolnásnyéki jegyzőt nyilatkozattételre kell felhívni, hogy a kérdéses írógépet tényleg átvette-e dr Spät Imrétől, azt megőrzésre vette-e át, és a községházán lévő írógép azonos-e a követelt géppel.

Amennyiben Kovács Béla volt Kápolnásnyéki jegyző okiratilag igazolja az igénylő tényállításait, az írógép kiadást indítványozom egy kilátástalan per helyett, melyben szintén Kovács Béla tanuvallomása lenne perdöntő.

Szfvár 1946 V. 20.

 

                                                                                                              Barabás…

                                                                                                              főügyész”

 

1946. július 6. Budapest

 

„Budapest Székesfőváros X kerületének elöljárója

9388 szám

 

JEGYZŐKÖNYV

Felvettük Budapesten, 1946.VII. hó 6. napján a X. kerület elöljáróságánál.

 

Jelen voltak az alulírottak: Idézésre megjelent Kovács Béla b.pesti (Jászberényi út 13. sz a.) lakos és a következőket adja elő:

 

ad1.) 1944. május havában dr Spät Imre orvostól a község részére megőrzésre és használatra átvettem 70478 számu Halda rendszerű írógépet. Erről Enyedi István községi bíró szintén tudott s látta is azt, hogy mikor a gépet autóval meghoztam az előljáróságon hivatali helységemben helyeztem el.

ad2.) Megőrzésre vettem át már csak azért is, mert a községi írógépek elégtelennek bizonyultak. Nem a saját használatomra, hivatali használatra az én irodámban állt.

ad3.) A községházán talált írógép azonos a Halda 70478 számú írógéppel, ezt a gépet Nagy Károly kőműves mester mentette meg azzal a tudattal, hogy ez a saját gépem és nekem azzal szívességet tesz.

Felolvasás után helybenhagyólag aláíratott.

k.mf.

 

 

… Károly                                                                                                                            Kovács Béla

jegyzőkönyvvezető”

 

1946.július 13. Budapest

„Velence Község Elöljáróságának

                                                                                                                                                                            Velence

 

Édesanyám: dr Spät Henrikné Budapesti (V. Pozsonyi út 49.) lakos a fivérem: dr Spät Imre volt kápolnásnyéki orvos tulajdonát képező és jelenleg az Előljáróság birtokában lévő Halda 70478 sz. írógép kiadásának elrendelése iránti kéréssel fordult Fejérvármegye alispánjához, ki 8068/1946 sz. alatt a vizsgálat elrendeléséről értesítette.

Tekintettel arra, hogy a vizsgálat eredményét az alispán sürgetés dacára sem közölte, viszont a további időhúzást feleslegesnek tartom, mielőtt a törvényes lépéseket megtenném,édesanyám nevében és megbízásából felkérem a t. Előljáróságot, hogy a birtokomban lévő, s egyszerű másolatban csatolt okiratok átvizsgálása után a legsürgősebben közölje elhatározását a szóbanforgó írógép kiadására vonatkozólag.

Megjegyzem, hogy kívánságukra-kedvező döntés esetén-az okmányokat eredetiben is bemutatom, s Móder járási főjegyző április 12.-i elutasító határozatakor az 1,3,5 és 6. sz melléklet eredetije még nem állott rendelkezésre.

Teljes tisztelettel:

Budapest, 1946.julius 23.

                               Dr Spät István

                               orvos

Budapest V.

Fürst Sándor –u.4.

Ajánlott

6 drb melléklet.”

 

1946.július 25. Székesfehérvár

„Velence Község Elöljáróságának

                                                                                                                                                                            Velence

 

Édesanyám: dr Spät Henrikné Budapesti (V. Pozsonyi út 49.) lakos a fivérem: dr Spät Imre volt kápolnásnyéki orvos tulajdonát képező és jelenleg az Előljáróság birtokában lévő Halda 70478 sz. írógép kiadásának elrendelése iránti kéréssel fordult Fejérvármegye alispánjához, ki 8068/1946 sz. alatt a vizsgálat elrendeléséről értesítette.

Tekintettel arra, hogy a vizsgálat eredményét az alispán sürgetés dacára sem közölte, viszont a további időhúzást feleslegesnek tartom, mielőtt a törvényes lépéseket megtenném,édesanyám nevében és megbízásából felkérem a t. Előljáróságot, hogy a birtokomban lévő, s egyszerű másolatban csatolt okiratok átvizsgálása után a legsürgősebben közölje elhatározását a szóbanforgó írógép kiadására vonatkozólag.

Megjegyzem, hogy kívánságukra-kedvező döntés esetén-az okmányokat eredetiben is bemutatom, s Móder járási főjegyző április 12.-i elutasító határozatakor az 1,3,5 és 6. sz melléklet eredetije még nem állott rendelkezésre.

Teljes tisztelettel:

Budapest, 1946.julius 23.

                               Dr Spät István

                               orvos

Budapest V.

Fürst Sándor –u.4.

Ajánlott

6 drb melléklet.”

 

1946. július 25. Székesfehérvár

„Székesfehérvári járás főjegyzőjétől

szám ad. 1746/1946.

 

                                                                                              tárgy: Velencei írógép ügye

 

Alispán Urnak

Helyben

 

 

8178/1946. számu rendeletre utalással Kovács Béla jegyzőkönyvet beterjesztem. Ezek után az irógép eredete nem vitás.

 

Székesfehérvár 1946. évi julius hó 25. napján.

 

 

 

                                                                                                                             Móder

                                                                                                                             járási főjegyző”

 

1946.szeptember 8. Székesfehérvár

„Kézírásos szöveg:

 

11891/946. Tárgy Velencei írógép ügye

Hiv. sz: ad 1746/946

 

Járási Főjegyző Úr!

Szfvár.

 

Fenti számú előterjesztéshez értesítem, hogy Velence község előljáróságát július hó 31-én kelt 11.372/946. sz.rendeletemmel utasítottam a vitás Halda 70.478 sz. írógépnek dr Spät István budapesti lakos részére való kiadására.

A felesleges perlekedés elkerülése érdekében felhívom, hogy a községi elöljáróságot hasonló értelemben utasítsa, és a kiadás megtörténtét hozzám jelentse.

 

’946. IX. 8.

 

6639/946.   Hi: 20 nap sürg.”

 

1946.szeptember 30. Székesfehérvár

„Székesfehérvári járás főjegyzőjétől

Szám: 1746/1946.                                                                          Tárgy: velencei írógép ügye

 

Alispán Urnak Helyben

 

11.891/1946. sz. rendeletére jelentem, hogy Velence község elöljáróság a vitás Halda 70.478 sz. írógépet dr Spät (I)stván budapesti lakosnak 1946.julius 31-én kiadta.

 

Székesfehérvár, 1946. évi szeptember hó 30. napján.”

 

Forrás:

–          Fejér Megyei Levéltár

–          Professzor Spät AndrásKategóriák:1939-1945, Emberek, Fotók, képek, történetek, Kápolnásnyék, Uncategorized, Velence, XX. század

Címkék:, , , , , , , , , , , ,

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: